Privacy

Dit is het privacy beleid dat geldt voor het gebruik van de diensten via topbezorgd.nl. Bij het aanmaken van een account bij topbezorgd.nl verklaart u zich akkoord met de inhoud van dit privacy beleid. Hierin leest u welke persoonsgegevens Terrabytes Bergen Producties verwerkt en voor welke doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

Terrabytes Bergen Producties verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de diensten van topbezorgd.nl die een account hebben aangemaakt door zich te registreren. Voor het aanmaken van een account worden een gebruikersnaam en een e-mailadres opgegeven. Mogelijk wordt meer informatie van u gevraagd om de diensten te kunnen leveren.

Als gevolg van het gebruik van de diensten van topbezorgd.nl verwerkt Terrabytes Bergen Producties tevens wanneer u bij welk aangesloten bedrijf van de diensten gebruik heeft gemaakt en in het geval van een bestelling dat u daaraan heeft deelgenomen. In het kort komt het er op neer dat Terrabytes Bergen Producties de gegevens van een bestelling toont aan het deelnemende bedrijf.

Doeleinden gegevensverwerking

Terrabytes Bergen Producties verwerkt de genoemde gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens worden tevens gebruikt ten behoeve van de optimalisatie, aanpassing en ontwikkeling van de diensten en het gebruik daarvan.

Terrabytes Bergen Producties kan de gegevens tevens gebruiken om informatie over topbezorgd.nl, de diensten van topbezorgd.nl, de bij topbezorgd.nl aangesloten bedrijven en derden aan de gebruiker aan te bieden. Deze informatie kan via de App of per e-mail (hiervoor dient u wel expliciet akkoord voor te geven) worden toegezonden.

Anders dan zoals beschreven in het privacybeleid en toelaatbaar op grond van wet en regelgeving zal Terrabytes Bergen Producties persoonsgegevens niet openbaarmaken, tenzij: (a) dat op grond van wet, regelgeving, gedragscodes of onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraken verplicht is; (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid; en/ of (c) Terrabytes Bergen Producties redelijkerwijs vermoedt dat de betreffende gebruiker betrokken is bij onrechtmatige activiteiten.

Cookies

Terrabytes Bergen Producties gebruikt functionele cookies om de diensten te kunnen leveren. Deze cookies worden alleen gebruikt om u een goede werkende website te garanderen.

Tracking (het volgen van bijvoorbeeld uw surfgedrag) wordt hier niet mee bewerkstelligt en is ook verboden volgens de wet, tenzij er om uitdrukkelijke goedkeuring is verzocht. Terrabytes Bergen Producties maakt wel gebruik van derde partijen (bijvoorbeeld kaarten van Google Maps of filmpjes van YouTube). Het kan zijn, nu of in de toekomst, dat derde partijen cookies plaatsen, maar dat ligt buiten de scope van dit privacy statement.

Beveiliging

Terrabytes Bergen Producties heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met derde partijen die in opdracht van Terrabytes Bergen Producties gegevensverwerking uitvoeren zijn contractuele afspraken gemaakt om een passend beveiligingsniveau te garanderen.

De gegevens die Terrabytes Bergen Producties verwerkt worden bewaard zolang u van de diensten gebruik maakt. Na het eindigen van uw account zal Terrabytes Bergen Producties de gegevens verwijderen of niet-identificeerbaar maken.

Uw rechten

Voor het uitoefenen van uw wettelijke rechten en voor de beantwoording van vragen kunt u zich wenden tot Terrabytes Bergen Producties via de onderstaande gegevens.

Wijzigingen privacy beleid

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. U wordt via de App en/of de Website van deze wijzigingen op de hoogte gebracht.

Melding gegevensverwerking

De gegevensverwerking door Terrabytes Bergen Producties is vastgelegd in een verwerkingsregister.

 

Terrabytes Bergen Producties

Baron Mulertlaan 12

1862 DL Bergen (NH)

info@topbezorgd.nl

www.topbezorgd.nl

KvK: 56403089